5 اردیبهشت
میزان باد


دما

6 اردیبهشت

7 اردیبهشت

8 اردیبهشت

 

 

 

 

 

`