11 مهر
میزان باد


دما

12 مهر

13 مهر

14 مهر

 

 

 

 

 

`