8 بهمن
میزان باد


دما

9 بهمن

10 بهمن

11 بهمن

 

 

 

 

 

`