19 خرداد
میزان باد


دما

20 خرداد

21 خرداد

22 خرداد

 

 

 

 

 

`