2 خرداد
میزان باد


دما

3 خرداد

4 خرداد

5 خرداد